Νέο Πρότυπο ISO 9001/2015

Η πέμπτη έκδοση, του πλέον διαδεδομένου προτύπου παγκοσμίως, του ISO 9001:2015 (Quality management systems – Requirements) είναι πραγματικότητα. Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 στα τρία (3) έτη, μετά την ημερομηνία έκδοσής του (15-9-2015), ενώ 18 μήνες μετά την έκδοση του προτύπου (15-3-2017) όλες οι αρχικές πιστοποιήσεις θα γίνονται μόνο με το πρότυπο ISO 9001:2015. Η έκδοση του νέου προτύπου συνοδεύεται και από την αναβάθμιση του ISO 9000:2015 (Quality management).
Από το 1987 έως σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ανασκοπεί και αναθεωρεί το πρότυπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Η έκδοση ISO 9001:2015 περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που έχουν στόχο την ενσωμάτωση του προτύπου στην στρατηγική και στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τα εξής:

  • Δομή προτύπου
  • Επιχειρησιακό περιβάλλον
  • Διαχείριση κινδύνων
  • Διαχείριση ευκαιριών
  • Διαχείριση αλλαγών
  • Στόχοι ποιότητας
  • Διαχείριση τεχνογνωσίας

Εκτιμάται ότι από 15.2.2016 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ISO 9001:2015.
Μέχρι να γίνει η διαπίστευση των Φορέων για το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, οι επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται και τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται, θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Η Quality In Quality βρίσκεται πάντα πρώτη στις εξελίξεις με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των πελατών της και την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.